Home > Nieuws > Groep 3a > Buiten lezen

Groep 3a

Buiten lezen

Buiten lezen!


Ander nieuws:

Groep 8a: 23 april 2018

Koningsspelen

: 23 april 2018

Thema pizzeria

Groep 3a: 23 april 2018

Thema pizzeria

Groep 3a: 23 april 2018

DoeVrijdag

Groep 3a: 23 april 2018

Paasontbijt

Groep 3a: 23 april 2018

Spelen in het klimbos!

Groep 4b: 23 april 2018

Koningsspelen

Groep 4b: 23 april 2018

Techniek luchtraketten maken en lanceren.